Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetare a Imaginarului Speculum
 
Centrul de Cercetare a Imaginarului Speculum
Conferinţă 2011

 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

 

CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

 

CENTRUL DE CERCETARE A IMAGINARULUI

 

ALBA IULIA, Str. Nicolae Iorga nr. 11-13, 510009 

 

„Oglinzile se află peste tot. Şi-n lună, şi-n picăturile de ploaie, şi-n nori şi chiar şi-n aer. Un chip feminin, un curcubeu, luni şi sori multipli, ba chiar şi figuri constituite şi proiectate de gîndire, apar într-acestea ca nişte fantome,oglinda revelînd astfel invizibilul. (...) Filosofii şi teologii s-au aplecat mult asupra acestui mister. Imaginea Soarelui, redusă sau multiplicată, aprinde focul, putîndu-se astfel distruge flote-ntregi cu ajutorul oglinzilor. Cu ajutorul lor se poate vedea şi dincolo de mări, imprimînd chiar şi-n lună semne care să poată fi văzute de peste tot. Pe scurt, e un aparat oracular şi producător de spectre. Ştiinţă a iluziei, ştiinţă şi iluzie a ştiinţei, catoptrica cu toate dezvoltările sale adiacente se defineşte pe două planuri. Amăgirilor şi erorilor calculate corespunzîndu-le necesităţile profunde ale unei perfecte cunoaşteri".

 

Jurgis Baltrušaitis

 

INVITAŢIE 

 

 Vă invităm să luaţi parte la lucrările sesiunii ştiinţifice cu tema  

 

Imaginar şi iluzie 

 

Organizată în colaborare cu:

 

Myth study Group al Universităţii din Pretoria

 

şi Centrul de Cercetare a Imaginarului al Universităţii din Grenoble

 

 

 

Alba Iulia, 23-25 septembrie 2011

 

        Antropologia  modernă şi cercetările în domeniul imaginarului (iniţiate de Centrul de Cercetare a Imaginarului din Grenoble) au impus revalorizarea noţiunii de mit. Acesta din urmă nu mai poate fi definit astăzi ca o imagine simplificată şi iluzorie a realului, ca o minciună sau ca o eroare. Mitul apare, dimpotrivă, ca un marcator cultural ce ne permite să surprindem, în registru simbolic, contradicţiile, tensiunile sau utopiile societăţilor. Mitul este dependent de mecanica mentalului / a mentalităţilor purtînd prin urmare marca epocii. În acelaşi spirit, imaginarul nu se mai poate defini ca pur delir al imaginaţiei ci ca o formă de gîndire în care simbolul înlocuieşte conceptul. Dacă imaginarul nu este pură iluzie, cum se poate defini iluzia în raport cu imaginarul ?

 

      Să ne amintim că iluzia este creatoare de cunoaştere. Iluziile optice au permis definirea legilor ştiinţifice ale opticii. Iluzia poate deveni fecundă în planul gîndirii şi al creaţiei artistice şi intelectuale în general? Ce rol joacă iluzia în producţiile imaginarului ? Toate formele de iluzii creatoare vor putea fi aduse în discuţie pentru a răspunde la această întrebare : iluzii verbale sau senzoriale, confuzii şi metamorfoze diverse, jocuri asupra identităţilor, a formelor, a limbajelor.

 

 ***

 

 Modern anthropology and research on l"imaginaire (introduced by the Centre de Recherche sur l"Imaginaire of Grenoble) have led to the reappraisal of the notion of myth which can no longer be defined as a simplified and illusory image of the real or as a lie or an error. On the contrary, myth appears as a cultural marker which facilitates, on the symbolic level, the comprehension of contradictions, tensions or utopias of societies. By the same token, l"imaginaire can no longer be defined as a pure flight of imagination but as a form of thought where the symbol replaces the concept. If l"imaginaire is not a pure illusion, then how can illusion be defined in relation to l"imaginaire?

 

 

 

It should be remembered that illusion is the creator of knowledge. Optical illusions facilitated the formulation of scientific laws of perspective. Can Illusion not become fruitful on the level of thought, artistic and intellectual creation in general? All forms of creative illusion should be enlisted to respond to this question: verbal or sensory illusions, confusion and various metamorphoses, play on identities, forms and words

 

 

 

(The word imaginaire as a noun has no English equivalent. In French, it is used to refer to a group of loose components: fantasy, memory, reverie (day-dreaming), dream, unverifiable beliefs, myths, cinema, fiction, novel etc. Cf. Jean-Jacques Wunenburger, L"imaginaire, Paris, PUF, "Que sais-je", 2003, p.5.) 

 

***

 

 L"anthropologie moderne et les recherches sur l"imaginaire (initiées par le CRI de Grenoble) ont imposé la revalorisation de la notion de mythe. Ce dernier ne peut plus se définir aujourd"hui comme une image simplifiée et illusoire du réel, comme un mensonge et une erreur. Au contraire, le mythe apparaît comme un marqueur culturel qui permet de saisir sur le mode symbolique les contradictions, les tensions ou les utopies des sociétés. Et surtout cela veut dire que le mythe est dépendant de la mécanique du mental / des mentalités qui porte elle aussi la marque de l"époque. Dans le même esprit, l"imaginaire ne peut plus se définir comme un pur délire de l"imagination mais comme une forme de pensée où le symbole remplace le concept. Si l"imaginaire n"est pas une pure illusion, comment définir alors l"illusion par rapport à l"imaginaire ?

 

On pourra se souvenir que l"illusion est créatrice de connaissance. Les illusions d"optique ont permis de définir des lois scientifiques de l"optique. L"illusion ne peut-elle pas devenir féconde sur le plan de la pensée et de la création artistique et intellectuelle en général ? Quel rôle joue l"illusion dans les productions de l"imaginaire ? Toutes les formes d"illusions créatrices pourront être envisagées pour répondre à cette question : illusions verbales ou sensorielles, confusions et métamorphoses diverses, jeux sur les identités, les formes, les langages.

 

 Propunerile dumneavoastră trebuie să conţină aproximativ 550 cuvinte (o pagină A4), TNR, corp 12, la 1 rănd, obligatoriu în limbile engleză; franceză şi romănă. Data limită de trimitere a acestor rezumate este 31 ianuarie 2011.  Lucrările vor fi redactate în limbile engleză sau franceză.

 

Înscrierea se va face on-line, pe sit-ul Universitatii, iar rezumatele vor fi expediate la una din persoanele de contact.

 

Selecţia lucrărilor va fi riguroasă şi va fi efectuată de comitetul ştiinţific al manifestării.

 

Sesiunea de comunicări se va desfăşura în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în intervalul 23-25 septembrie 2011, sub egida Centrului de Cercetare a Imaginarului „Speculum".

 

Organizatorii nu asigură nici unul din costurile de participare.

 

Taxa de participare - 50 lei - poate fi achitată la sosirea în Alba Iulia

 

 Comitetul de organizare:

 

Gabriela Chiciudean; Rodica-Gabriela Chira; Diana Cămpan; Maria Mureşan; Cristina Vănoagă Pop; Simona Buzaşi

 

 

Adrese pentru corespondenţă:

 

Gabriela Chiciudean: gabitoamna@yahoo.com Rodica-Gabriela Chira: rogabchira@yahoo.fr 

 

Al doilea apel la comunicări 

 

Centrul de Cercetare a Imaginarului Speculum,

Myth Study Group, University of South Africa 

Centre de Recherche sur l"Imaginaire Grenoble 3, France

 

au plăcerea de a vă invita la  

Colloquium-ul IMAGINAR ŞI ILUZIE

 DATA: 23-25 SEPTEMBRIE 2011

 

LOCUL: UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918, ALBA IULIA (ROMANIA)

 

 Antropologia  modernă şi cercetările în domeniul imaginarului (iniţiate de Centrul de Cercetare a Imaginarului din Grenoble) au impus revalorizarea noţiunii de mit. Acesta din urmă nu mai poate fi definit astăzi ca o imagine simplificată şi iluzorie a realului, ca o minciună sau ca o eroare. Mitul apare, dimpotrivă, ca un marcator cultural ce ne permite să surprindem, în registru simbolic, contradicţiile, tensiunile sau utopiile societăţilor. Mitul este dependent de mecanica mentalului / a mentalităţilor purtînd prin urmare marca epocii. În acelaşi spirit, imaginarul nu se mai poate defini ca pur delir al imaginaţiei ci ca o formă de gîndire în care simbolul înlocuieşte conceptul. Dacă imaginarul nu este pură iluzie, cum se poate defini iluzia în raport cu imaginarul ?

 

Să ne amintim că iluzia este creatoare de cunoaştere. Iluziile optice au permis definirea legilor ştiinţifice ale opticii. Iluzia poate deveni fecundă în planul gîndirii şi al creaţiei artistice şi intelectuale în general? Ce rol joacă iluzia în producţiile imaginarului ? Toate formele de iluzii creatoare vor putea fi aduse în discuţie pentru a răspunde la această întrebare : iluzii verbale sau senzoriale, confuzii şi metamorfoze diverse, jocuri asupra identităţilor, a formelor, a limbajelor.

 

 CERINŢE

Propunerile dumneavoastră, redactate în mod obligatoriu în limbile engleză şi franceză (facultativ în limba romănă) nu trebuie să depăşească 500 cuvinte (o pagină A4), TNR, corp 12, la 1 rănd. Data limită de trimitere a acestor rezumate este 28 februarie 2011.  Veţi fi înştiinţaţi prin e-mail dacă rezumatul dumneavoastră a fost acceptat sau nu pănă la 31 martie 2011. Lucrările vor fi redactate cu precădere în limba engleză dar şi în limba franceză şi vor fi expediate tot prin e-mail pînă la 30 junie 2011. Comitetul ştiinţific va putea astfel să verifice dacă textul este pregatit pentru publicare sau dacă mai sînt necesare intervenţii. Selecţia lucrărilor va fi riguroasă. Versiunea finală imprimată, însoţită de o copie CD, va fi înmînată organizatorilor în zilele conferinţei. Lucrările selecţionate vor fi publicate fie în Trictrac, fie în în cel de-al cincilea volum al Centrului, colecţia SPECULUM, într-o editură recunoscută.

 

Cerinţele de redactare sînt în limbile engleză şi franceză.

 

 Foarte important!

Înscrierea se va face on-line, pe sit-ul Universităţii, iar rezumatele vor fi expediate celor două persoane de contact.

Comitetul de organizare :

Gabriela CHICIUDEAN; Rodica-Gabriela CHIRA; Diana CÂMPAN; Maria MUREŞAN; Cristina VĂNOAGĂ POP; Simona BUZAŞI (Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, Romănia)

 

Sibusiso H. MADONDO (Universitatea din Africa de Sud)

 

Philippe WALTER (Universitatea Stendhal, Grenoble III, Franţa)

 

 Comitetul ştiinţific:

 

Prof. Corin BRAGA (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Romănia)

 

Prof. Fanfan CHEN (Universitatea din Taiwan) 

 

Prof. Helder GODINHO (Universitatea NOVA din Lisabona, Portugalia)

 

Prof. Sibusiso H. MADONDO (Universitatea din Africa de Sud)

 

Prof. Philippe WALTER (Universitatea Stendhal, Grenoble III, Franţa)

 

Dr. Véronique ADAM (Universitatea Stendhal, Grenoble III, Universitatea din Toulouse le Mirail, Franţa)

 

Dr. Madeea AXINCIUC (Universitatea din Bucureşti, Romănia)

 

Dr. Anna CAIOZZO (Universitatea Paris-Diderot - Paris 7, Franţa)

 

Dr. Diana CÂMPAN (Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, Romănia)

 

Dr. Rodica Gabriela CHIRA (Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, Romănia)

 

Dr. Patrick PAJON (Universitatea Stendhal, Grenoble III, Franţa)

 

Dr. Gabriela CHICIUDEAN (Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, Romănia)

 

Dr. Carmen SAPUNARU TAMAS (Universitatea Electro-Communication, Osaka, Japan)

 

 Persoane de contact :

 

Rodica-Gabriela Chira, rogabchira@yahoo.fr

 

Sibusiso Madondo madonsh@unisa.ac.za

 

PRECIZĂRI

 

Rezumatele dumneavoastră vor fi însoţite de informaţiile necesare astfel încît să vă putem contacta la nevoie (nume, adresă, e-mail, număr de telefon, centrul de cercetare). Nu dispunem de mijloacele financiare spre a asigura costurile de participare. ne permite suportarea We do not dispose of the necessary financial means to support travel, accomodation and food service expenses, but we can make reservations if necessary. Taxa de participare - 50 lei - poate fi achitată la sosirea în Alba Iulia.