Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetare a Imaginarului Speculum
 
Centrul de Cercetare a Imaginarului Speculum
Regulament de organizare şi funcţionare

 

 

 


 

Statutul CCI Speculum a fost actualizat în Adunarea Generală din 12.06.2023

 

Statut actualizat 2023

 

 


 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

 

 

CENTRUL DE CERCETARE A IMAGINARULUI - Regulament de organizare şi funcţionare

 

 

Cap. I. Cadrul legal de funcţionare

Art. 1. Centrul de Cercetare a Imaginarului îşi desfăşoară activitatea începând cu data de 1 mai 2005, constituirea sa fiind validată prin Hotărârea Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" Alba Iulia, nr.  4554 din data de 26.10.2005

Art. 2. Centrul de Cercetare a Imaginarului este înfiinţat, prin liber consimţământ, la propunerea Catedrei de Limba şi Literatura română din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filologie şi funcţionează în baza reglementărilor M. Ed. şi C., a Cartei Universităţii „1 Decembrie 1918" şi a celorlalte acte normative interne, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului.

Art. 3. Centrul de Cercetare a Imaginarului va urmări obţinerea recunoaşterii din partea C.N.C.S.I.S., precum şi - prin afilierea la Centrul Internaţional de Cercetare a Imaginarului «Phantasma» din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca şi prin relaţiile pe care le va stabili - intrarea în circuitul internaţional al cercetărilor disciplinare în cauză.

 

Cap. II. Motivaţia constituirii Centrului de Cercetare a Imaginarului

Art. 1. Ştiinţa imaginarului este considerată, în prezent, ca fiind una din disciplinele esenţiale care facilitează abordarea modernă a extinsei problematici aferente cercetării fenomenelor antropologice, sociale, culturale (cu toate componentele sale) etc. Sprijinită iniţial pe textele unor filozofi ca Ernst Cassirer şi C.G. Jung, ştiinţa imaginarului s-a dezvoltat - în sec. al XX-lea - datorită cercetărilor întreprinse de teoreticieni ca H. Corbin, M. Eliade, G. Bachelard, G. Durând, Ch. Mauron, J. Burgos sau J.-J. Wunenburger, pentru ca, în zilele noastre, să reprezinte temeiul principial şi metodologic al activităţii unei reţele mondiale de Centre, printre care şi cele de pe lângă universităţile din Cluj, Bucureşti şi Timişoara. Cultivând interdisciplinaritatea ca mod de abordare a mecanismelor unor fenomene de mare interes în lumea postmodernă (cum ar fi cele din zona comportamentului social, a mentalului colectiv, a comunicaţionalului mediatic ori a creativităţii culturale), cercetarea pe suportul ştiinţei imaginarului se bucură - ca semn al recunoaşterii importanţei sale - de sprijinul material şi logistic al forurilor comunitare europene (şi nu numai).

Art. 2. Prin constituirea Centrului de Cercetare a Imaginarului se urmăreşte, pe de o parte, sprijinirea şi promovarea proiectelor de cercetare în domeniu şi, pe de altă parte, prin chiar existenţa unui cadru organizat, contactul cu preocupări similare din alte medii universitare. Art. 3. Pe un segment bine determinat, activitatea Centrului de Cercetare a Imaginarului va urmări promovarea mai accentuată a unor principii şi metode moderne de abordare a fenomenelor culturale pe parcursul procesului instructiv, în acord cu orientarea europeană actuală.

 

Cap. III. Obiectivele Centrului de Cercetare a Imaginarului

Art. 1. Elaborarea şi derularea unui ansamblu de programe şi proiecte în domeniul ştiinţei imaginarului, prin antrenarea cadrelor didactice, doctoranzilor şi studenţilor în activitatea de cercetare.

Art. 2. Atragerea unor cercetători din zone disciplinare conexe ştiinţei literaturii (filozofie, filozofia culturii, psihologie, politologie, istorie, ştiinţa comunicaţională, istoria şi structura religiilor, istoria mentalităţilor ş. a.), în vederea asigurării nivelului interdisciplinar.

Art. 3. Derularea unor programe de studiu atât în registrul curricular, cât şi în cel extracurricular, în scopul familiarizării studenţilor cu teoria şi metodologia specifice ştiinţei imaginarului.

Art. 4. Stabilirea unor relaţii de colaborare cu reţeaua naţională şi europeană a centrelor cu profil similar; în acest sens, se vor face demersurile de afiliere la Centrul Internaţional de Cercetare a Imaginarului «Phantasma» de la Cluj, ceea ceva facilita participarea cadrelor noastre şi la unele programe de cercetare ale respectivului centru, precum şi colaborarea la publicaţiile acestuia (acreditate CNCSIS).

Art. 5. Realizarea şi înaintarea unor proiecte de granturi şi a altor tipuri de proiecte de cercetare, pe teme de mare actualitate, în vederea atragerii de fonduri de cercetare externe.

Art. 6. Fiecare canal de cercetare va avea ca obiectiv final elaborarea unor lucrări ştiinţifice în forma adecvată tipului respectiv de demers. Activităţile de cercetare specifice obiectivelor Centrului, concretizate în studii şi comunicări ştiinţifice, vor fi cuprinse în secţiuni individualizate atât în cadrul sesiunilor ştiinţifice ale Catedrei de Limba şi Literatura română, ale Catedrei de Limbi moderne, cât şi în paginile publicaţiei „Annales Universitatis Apulensis. Seria Philologica" şi ale revistei „Discobolul".

Art. 7. Atragerea în proiectele de cercetare a unor cadre didactice din alte centre universitare, precum şi din învăţământul preuniversitar; se derulează deja, în acest sens, proiecte de studiu în care sunt cooptate cadre didactice universitare din Sibiu şi Braşov, precum şi cadre didactice din învăţământul preuniversitar din judeţele Alba, Sibiu şi Hunedoara.

 

Cap. IV. Conducerea şi membrii Centrului de Cercetare a Imaginarului

Director: prof. univ. dr. Mircea Braga

Director executiv: asistent univ. dr. Gabriela Chiciudean

Directori de studii: prof. univ. dr. Mircea Braga conf. univ. dr. Silvia Mihuţ lector univ. dr. Aurel Pantea

Director de program: lector univ. dr. Aurel Pantea

 

Membri:

lector univ. dr. Diana Câmpan

lector univ. dr. Rodica Chira

lector univ. drd. Petronela Wainberg

lector univ. drd. Georgeta Orian

asistent univ. drd. Maria Mureşan

asist. univ. drd. Carmina Tamaslacaru

asist. univ. drd. Paul Nanu

Doctoranzi (înscrişi în programul de cercetare a imaginarului):

asist. univ. Maria Elisabeta Mureşan

prof. Mihaela Claudia Pop (Sibiu)

prof. Marta Alina Dânşorean (Deva)

Membrii Atelierului studenţesc de creaţie şi exegeză „Între imaginaţia autorului şi interpretare":

Alexandru Ciocan

Nicoleta Apostol

Paula Chiriţescu

Alina Bic

Simona Hangau

Antoniu Boloţ

Elena Epure

Georgeta But

Iosif Camara C

arina Duban

Ionuţ Horşa

 

Lista, în întregul ei, este deschisă şi se completează în funcţie de diversele programe derulate în cadrul Centrului.

 

Cap. V. Componentele Centrului de Cercetare a Imaginarului

A. Ansamblu de programe care facilitează cercetările asupra imaginarului:

 

1. Cursuri universitare organizate în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filologie - oferă studenţilor perspectiva necesară asupra imaginarului, funcţia imaginativă fiind abordată din mai multe puncte de vedere:

a) prof. univ. dr. Mircea Braga - „Teorii şi metode în critica literară din sec. al XX-lea"

b) conf. univ. dr. Silvia Mihuţ - "Probleme de imagologie la scriitori francezi din sec. al XX-lea" (Substructură a cursului de bază)

b) lector univ. dr Aurel Pantea - „Literatura onirică" şi „Tematologie"

c) lector univ. dr. Rodica Chira - „Fantastic şi S.F."

 

2. Teze de doctorat (conducător: prof. univ. dr. Mircea Braga)

a) Maria Elisabeta Mureşan: „Dimensiuni ale imaginarului în literatura anglo-saxonă din prima jumătate a sec. al XX-lea"

b) Mihaela Claudia Pop: „Structurile imaginarului religios în lirica românească interbelică"

c) Marta Alina Dânşorean: „Cromatica în strategia tehnicii simboliste"

3. Grupul «Oneirocriticon» (coordonator: lector univ. dr. Aurel Pantea) - reuneşte scriitori ce explorează, în creaţiile lor, iraţionalul prin intermediul onirismului.

 

4. Atelierul studenţesc de creaţie şi exegeză «Între imaginaţia autorului şi interpretare» (coordonator: asistent univ. dr. Gabriela Chiciudean) - organizează întâlniri cu scriitori şi propune diverse interpretări ale operei literare a acestora.

 

5. Cercetări individuale finalizate (volume apărute):

a) Mircea Braga - Teorie şi metodă

b) Aurel Pantea - Vis şi reverie în poezia românească - Literatură onirică

c) Gabriela Chiciudean - Incursiune în lumea simbolurilor

d) Diana Câmpan - Gâtul de lebădă - Singurătăţi suprapuse. Studii de literatură comparată

e) Rodica Chira - Cyrano de Bergerac - de la burlesc la ştiinţă-ficţiune

 

B. Programe de cercetare aflate în stadiu de proiect:

1. Linia de studii cf. noii structuri curriculare: „Introducere în teoria imaginarului (curs practic)" - susţinător: Gabriela Chiciudean

2. Program de cercetare colectiv: „Sacrul în poezia românească" (colectiv: Aurel Pantea, Gabriela Chiciudean, Carmina Tamaslacaru)

3. Programe individuale de cercetare:

a) Rodica Chira - „Despre comic şi S.F. în întâmpinarea realului sau a unei realităţi"

b) Gabriela Chiciudean - „Pavel Dan şi globul de cristal"

4. Integrarea în programele de cercetare ale Centrului Internaţional de Cercetare a Imaginarului «Phantasma» de la Cluj, cf. planurilor de organizare tematică a publicaţiei de specialitate a acestuia.

5. Organizarea unor secţiuni speciale în cadrul publicaţiilor „Annales Universitatis Apulensis. Seria Philologica " şi „Discobolul".

6. Organizarea unei pagini Web în cadrul Website-ului Universităţii.

 

C. Tabloul componentelor Centrului de Cercetare a Imaginarului va fi revăzut periodic, prin actualizare, inclusiv modificări, completări etc., în funcţie de realitatea pe care o acoperă.

 


 

Cap. VI. Structura organizatorică a Centrului de Cercetare a Imaginarului

 

 

 

 

 

Centrul de Cercetare a Imaginarului „Speculum"

Director: Mircea Braga

Director executiv: Gabriela Chiciudean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programe de studiu pentru studenţi

Coordonatori:

Mircea Braga

Aurel Pantea

Rodica Gabriela Chira

Mihai Alin Gherman

Gabriela Chiciudean

 

Programe de cercetare

 

 

Grupul «Oneirocriticon»

Coordonator:

Aurel Pantea

 

Atelier studenţesc de creaţie şi exegeză «Între imaginaţia autorului şi interpretare»

Coordonator:

Gabriela Chiciudean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colectiv

 

Individuale

Rodica Chira

Gabriela Chiciudean

Mircea Braga

 

Individuale studenţi

Coordonator:

Gabriela Chiciudean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate de doctorat

Coordonator:

Mircea Braga

 

Finalizarea cercetării

 

Website

Cristian Matei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reviste

Responsabili pentru reviste:

Mircea Braga,

Aurel Pantea

Gabriela Chiciudean

 

 

Volume

Mircea Braga

Aurel Pantea

Rodica Chira

Alin-Mihai Gherman

Gabriela Chiciudean.

 

 

 

Cap. VII. Drepturile şi obligaţiile membrilor Centrului de Cercetare a Imaginarului

Art. 1. Pot deveni membri ai Centrului de Cercetare a Imaginarului, la cerere şi cu acordul conducerii Centrului, cadre universitare, cercetători, oameni de cultură, creatori, indiferent de locul unde îşi desfăşoară activitatea, în condiţiile în care au preocupări în domeniu şi se angajează să respecte prevederile prezentului Regulament de organizare şi funcţionare.

Art. 2. Membrii Centrului pot participa, în funcţie de preocupări şi de disponibilităţi, la programele de cercetare, ca şi la orice alte activităţi ale Centrului.

Art. 3. Membrii Centrului nu sunt remuneraţi; eventualele venituri rezultate în urma derulării unor proiecte de cercetare sau granturi vor fi distribuite în funcţie de contractul de cercetare şi de aportul fiecărei persoane.

Art. 4. Membrii Centrului beneficiază în mod egal de baza materială a Centrului, precum şi de orice alte facilităţi pe care acesta le poate oferi.

Art. 5. în cazul antrenării, prin liber consimţământ, în unul sau mai multe programe/ proiecte de cercetare ale Centrului, membrii au obligaţia respectării termenelor prevăzute pentru fiecare etapă a activităţii respective, în cuantumul de contribuţie stabilit iniţial.

Art. 6. Membrii Centrului au obligaţia respectării codului deontologic academic, a prevederilor Statutului Personalului Didactic, Cartei Universitare şi Regulamentului intern al Universităţii.

 

Cap. VIII. Pierderea calităţii de membru al Centrului de Cercetare a Imaginarului

Art. 1. Retragerea calităţii de membru al Centrului de Cercetare a Imaginarului se poate face la cererea persoanei în cauză; conducerea Centrului va lua act de cerere şi o va notifica în consecinţă, informând membrii Centrului asupra situaţiei apărute.

Art. 2. Retragerea calităţii de membru al Centrului se poate face de către adunarea generală a membrilor Centrului, la propunerea conducerii acestuia, în cazul în care se constată încălcarea gravă de către un membru a prevederilor de la Cap. VII, art. 5 şi/sau 6 din prezentul Regulament.

 

Cap. IX. Activitatea economico-financiară. Venituri şi cheltuieli

Art. 1. Baza materială a Centrului este asigurată de către Facultatea de Istorie şi Filologie. Biroul Centrului funcţionează în cadrul Catedrei de limba şi literatura română. De asemenea, Facultatea de Istorie şi Filologie pune la dispoziţia Centrului spaţiul necesar desfăşurării unor activităţi precum: cursuri de formare, sesiuni ştiinţifice, sesiuni de comunicări, consfătuiri etc.

Art. 2. Veniturile Centrului se vor constitui din finanţările, granturile şi sponsorizările obţinute, precum şi din orice alte încasări realizate în condiţiile legii.

Art. 3- Cheltuielile Centrului vizează:

a) dezvoltarea bazei tehnico-materiale de cercetare;

b) stimularea materială a personalului Centrului;

c) organizarea de sesiuni ştiinţifice, consfătuiri, colocvii etc.

d) decontarea deplasărilor în ţară şi străinătate în vederea documentării pentru realizarea lucrărilor incluse în planul Centrului sau pentru participarea la manifestări ştiinţifice disciplinare;

e) publicarea rezultatelor cercetărilor (plata tehnoredactării, a tipografiei, a altor servicii şi materiale);

f) achiziţionarea de cărţi de specialitate în perspectiva constituirii unei biblioteci proprii;

g) acoperirea cheltuielilor curente (consumabile, taxe poştale etc.)

h) alte destinaţii aprobate de conducerea Centrului în condiţiile legii.

Art. 4. în măsura în care se vor obţine fonduri, activitatea economico-financiară se va desfăşura pe baza unui buget de venituri şi cheltuieli propriu, stabilit de conducerea Centrului, pe baza propunerilor conducătorilor de programe.

Art. 5. Centrul efectuează încasări şi plăţi prin conturile Universităţii "1 Decembrie 918" din Alba Iulia.

 

Cap. X. Atribuţiile organelor de conducere ale Centrului de Cercetare a Imaginarului

Art. 1. Conducerea operativă (director, director executiv) organizează şi coordonează întreaga activitate a Centrului; luarea deciziilor vizează exclusiv activitatea desfăşurată sub egida Centrului.

 Art. 2. Conducerea operativă stabileşte contacte şi asigură relaţiile cu alte centre similare din ţară şi străinătate şi sprijină membrii Centrului în efectuarea unor demersuri similare.

Art. 3. Conducerea operativă a Centrului poate propune programe/proiecte de cercetare, stabilind prin consultarea membrilor grupurile de activitate şi conducătorul de program/ proiect.

Art. 4. Conducerea operativă a Centrului ia act de propunerile de cercetare ale membrilor, inclusiv de constituirea unor grupuri de cercetare, sprijinind şi coordonând activitatea în cauză.

Art. 5. Anual, conducerea operativă informează membrii Centrului, în cadrul unei adunări generale, asupra activităţii desfăşurate în anul respectiv, propunând linii de activitate pentru anul care urmează.

Art. 6. Fiind în cauză o asociere pe principiul liberului consimţământ, conducerea operativă nu se poate opune nici unei iniţiative de grup sau personale în domeniul cercetării ştiinţifice, dacă prin aceasta nu se încalcă prevederile prezentului Regulament.

 

Cap. XI. Dispoziţii finale

Art. 1. Centrul de Cercetare a Imaginarului îşi poate înceta activitatea în condiţii de autodizolvare sau prin hotărâre a Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" Alba Iulia.

Prezentul Regulament a fost aprobat de către Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia la data 26.10.2005

 

Preşedinte Senat,

Rector,

Prorector,                                         

Prof. univ. dr. ing. Moise Ioan Achim                                                                                                                                                        Cercetare ştiinţifică şi       

Relaţii internaţionale                                 

 

Prof. univ. dr. Briciu Sorin